Spotted Morning-ThrushKenya

545 / 702

Photo ID

1160-2013

Locality

Tsavo West N.P., Kenya

Determined by

Milan Kozánek