Somali OstrichKenya

12 / 15

Photo ID

4178-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek