Superb StarlingKenya

22 / 31

Photo ID

3504-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek