Superb StarlingKenya

21 / 31

Photo ID

3503-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek