Superb StarlingKenya

569 / 702

Photo ID

3503-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek