Superb StarlingKenya

20 / 31

Photo ID

3500-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek