Superb StarlingKenya

568 / 702

Photo ID

3500-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek