Golden-breasted StarlingKenya

4 / 31

Photo ID

3413-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek