Zebra Grevy´sKenya

228 / 228

Photo ID

4613-2012

Locality

Samburu, Kenya

Determined by

Milan Kozánek